ASPIRE Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA
ASPIRE – Stowarzyszenie IT i Business Process Services
Tekst jednolity z dnia 29 września 2011 roku

PREAMBUŁA

Jesteśmy w pewnym sensie tymi, do bycia, którymi naprawdę aspirujemy. Sama aspiracja, poprzez zmianę naszego sposobu myślenia, urzeczywistnia się w danej chwili.

ASPIRE tworzy się w celu promowania oraz rozwijania szans i możliwości sektora IT i Business Process Services w Polsce.

Znaczenie ASPIRE podkreśla fakt, iż nie tylko IT i Business Process Services jest najszybciej rozwijająca się branżą w regionie, ale i Polska Południowa jest regionem, gdzie IT i Business Process Services rozwija się najmocniej w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

ASPIRE daje branży IT i Business Process Services możliwość mówienia jednym głosem w kontaktach z władzami, instytucjami edukacyjnymi oraz innymi interesariuszami, podkreślając znaczenie tego sektora dla lokalnej gospodarki.

Co ważne, ASPIRE mówi nie tylko o obecnej sytuacji sektora, ale i o jego przyszłych możliwościach, aktywnie angażując się wraz z innymi interesariuszami w rozwijanie potencjału regionu, w taki sposób, aby móc w pełni wykorzystać szanse oferowane przez najbardziej dynamicznie rozwijającą się branżę na świecie.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • § 1

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „ASPIRE – Stowarzyszenie IT i Business Process Services” – dalej zwane Stowarzyszeniem.
  2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
  3. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Krakowie.
 • § 2

  1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855 z póź.zm.)
 • § 3

  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
  3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa międzynarodowego.
  4. Stowarzyszenie ma charakter „non-profit”, co nie wyklucza prowadzenia przez nie działalności gospodarczej, z której dochód będzie przeznaczany na realizację celów statutowych.
  5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może jednak zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 • §4

  1. Stowarzyszenie zostaje założone na czas nieokreślony.
 • § 5

  1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
 • § 6

  1. Językiem Stowarzyszenia jest język polski, przy czym zobowiązuje się organy Stowarzyszenia do sporządzania wewnętrznych aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) oraz innych istotnych dokumentów dla działalności Stowarzyszenia zarówno w języku polskim jak i angielskim.
  2. W razie rozbieżności w tłumaczeniu dokumentów, rozstrzygające znaczenie ma wersja dokumentu sporządzona w języku polskim.
 • § 7

  1. Rok obrotowy Stowarzyszenia rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia i kończy się w dniu 31 marca następnego roku.”

Rozdział II

CEL STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
 • §8

  1. Celem głównym Stowarzyszenia jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych i innych interesariuszy. Stowarzyszenie będzie realizować strategię rozwijania możliwości oraz promowania sektora IT i Business Process Services.
 • §9

  1. Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:
   • współpracę z władzami rządowymi i samorządowymi w obszarach gdzie są one głównym partnerem, takich jak: infrastruktura, tworzenia regulacji zachęcających instytucje edukacyjne do dopasowania programów nauczania do potrzeb sektora, ochrony danych i bezpieczeństwa w sieci oraz tworzenia parków nowych technologii;
   • wprowadzenie usługi wyszukiwania i dostarczania informacji („Search and Send”);
   • informowanie swych członków o kwestiach dotyczących podatków, polityki oraz regulacji prawnych związanych z sektorem Business Process Services;
   • promowanie sektora usług IT (Information Technology Enabled Services) poprzez publikowanie informacji o trendach w sektorze oraz własnych działaniach i inicjatywach;
   • aktywne promowanie rozwoju sektora IT poprzez oferowanie wsparcia i doradztwa dla powstających małych i średnich przedsiębiorstw;
   • tworzenie internetowych platform informacyjnych oraz forów dyskusyjnych;
   • stworzenie inicjatyw rozwoju kadr i tworzenie dobrych praktyk dla sektora Business Process Services związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (HR);
   • organizowanie i koordynację wydarzeń w celu wymiany informacji, realizację badań i raportów.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
 • § 10

  1. Na członków Stowarzyszenia składać się będą:
   • Członkowie Zwyczajni
   • Członkowie Wspierający
   • Członkowie Honorowi
 • § 11

  1. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być
   • członkowie założyciele,
   • osoby fizyczne, będące reprezentantami firm sektora IT i Business Process Services, które to firmy zatrudniają ponad 25 pracowników i są jednocześnie członkami wspierającymi stowarzyszenia.
   • osoby fizyczne będące reprezentantami firm i organizacji oferujących wsparcie i usługi dla firm IT i Business Process Services, a w szczególności instytucje finansowe, firmy księgowe i kancelarie prawnicze, które są jednocześnie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
   • osoby fizyczne działające w sektorze IT i Business Process Services, których członkostwo w Stowarzyszeniu przyczyni się do poprawy jego funkcjonowania i wzrostu efektywności w realizacji celów statutowych.
  2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami i na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
  3. Członkami wspierającymi mogą być:
   • wszelkie organizacje, firmy lub ich wydziały zarejestrowane w Polsce prowadzące działalność w sektorze IT i Business Process Services;
   • przedstawicielstwa organizacji zagranicznych zarejestrowane w Polsce;
   • firmy i organizacje oferujące wsparcie i usługi dla firm IT i Business Process Services, a w szczególności: firmy z branży IT; instytucje finansowe; firmy księgowe i kancelarie prawnicze,; firmy venture capital; instytucje badawcze; firmy dostarczające infrastrukturę; pośrednicy nieruchomości; konsultanci biznesowi; firmy dostarczające usługi dla sektora IT; organizacje rządowe i ich wydziały; stowarzyszenia zaangażowane w promocję IT; Business Process Outsourcing and Shared Services Centres; organizacje non-profit.
  4. Członkiem honorowym może być każda osoba, niezależnie od miejsca zamieszkania, którą nominuje Zarząd Stowarzyszenia i która otrzyma akceptację Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w uznaniu zasług dla Stowarzyszenia i/lub promocji polskiego sektora BPO.
 • § 12

  1. Kandydat na członka zwyczajnego składa pisemną deklarację (na formularzu opracowanym przez Zarząd Stowarzyszenia) zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacenia rocznej składki członkowskiej oraz potwierdzenie uiszczenia jednorazowej opłaty zgłoszeniowej.
  2. Każdy z kandydatów na członków zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej lub numer faksu, oraz adres do korespondencji, na które będzie dostarczana mu korespondencja Stowarzyszenia.
  3. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały. O swojej decyzji o przyjęciu członka Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie powiadamia zainteresowanego pisemnie na podany przez kandydata w deklaracji adres poczty elektronicznej lub w drodze faksu.
  4. O decyzji odmownej Zarządu Stowarzyszenia zawiadamia się kandydata na piśmie przez wysłanie mu listu poleconego. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Zarządu w terminie 31 dni od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
 • § 13

  1. Regulamin określający zasady naliczania i wysokość opłat członkowskich ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i jest on powszechnie dostępny w siedzibie Stowarzyszenia.
  2. Wszystkie należności opłacane są przez członków w całości z góry za dany rok finansowy. Okres finansowy dla płatności członkowskich ustala się od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. Termin płatności rozpoczyna się pierwszego kwietnia każdego roku i trwa do końca maja tego samego roku.
  3. Roczna opłata dla nowych członków wstępujących do Stowarzyszenia po 30 kwietnia każdego roku, może być zmniejszona proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do końca roku finansowego.
  4. W razie ustania członkostwa w Stowarzyszeniu z jakiejkolwiek przyczyny, opłaty członkowskie nie podlegają zwrotowi.
 • § 14

  1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do godnego i profesjonalnego reprezentowania Stowarzyszenia i budowania wspólnego prestiżu jego społeczności, w szczególności poprzez:
   • właściwe relacje z klientem: prowadzone w sposób etyczny; jasno i precyzyjnie wyrażane warunki umów oraz wypełnianie ich w dobrej wierze; niezwłocznie i efektywnie podejmowanie realizacji zleceń; chronienie interesów klientów i przestrzeganie tajemnicy kontraktów;
   • właściwe relacje z innymi członkami: relacje z innymi członkami muszą być prowadzone w pozytywny i profesjonalny sposób, ze szczególną uprzejmością i uczciwością; prawa własności, efekty pracy, poufne dane oraz relacje ze sprzedawcami / klientami innych członków muszą być respektowane; zabrania się udziału w jakichkolwiek szkodliwych, lekceważących czy agresywnych praktykach;
   • właściwe relacje z pracownikami: członkowie powinni dokładać wszelkich starań, aby zatrudniać wykwalifikowanych pracowników i zapewniać im sprawiedliwe i równe możliwości awansu i rozwoju. Zapewnienie odpowiednich szkoleń i ustawicznego rozwoju pracowników adekwatnego do wykonywanych przez nich obowiązków zawodowych. Informowanie pracowników o obowiązku ochrony poufności danych ich własnych i handlowych oraz o fakcie, że jakiekolwiek niedopatrzenie w tej dziedzinie, naruszenie poufności danych lub złamanie praw autorskich pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne;
   • właściwe relacje z otoczeniem zewnętrznym: członkowie promują efektywne wykorzystanie technologii informacyjnych jako narzędzia społecznego i ekonomicznego rozwoju oraz działać jako odpowiedzialni obywatele i wypełniać swoje zobowiązania wobec społeczności;
   • właściwe relacje ze społecznością międzynarodową: członkowie promują komunikację z innymi krajami w oparciu o współpracę międzynarodową;
   • zapewnienie ochrony własności intelektualnej: członkowie nie używają we własnych firmach, ani nie zachęcają nikogo w firmach, z którymi współpracują, do używania nielegalnego oprogramowania.
 • §15

  1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia
  2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
   • uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu;
   • zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością;
   • uczestniczenia w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
  3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
   • brać udział w pracach Stowarzyszenia;
   • przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał i zasad przyjętych przez organy Stowarzyszenia;
   • nie działać w celu zniszczenia solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia;
   • regularnie opłacać składki członkowskie.
 • § 16

  1. Ustanie członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
   • śmierci członka, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych;
   • zakończenia przez członka pracy w firmie będącej członkiem wspierającym;
   • rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu;
   • wykluczenia ze Stowarzyszenia członka zwyczajnego lub członka wspierającego, którego reprezentuje
  2. Ustanie członkostwa wspierającego w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
   • rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu;
   • likwidacji podmiotu będącego członkiem wspierającym;
   • wykluczenia ze Stowarzyszenia.
  3. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:
   • postępowania sprzecznego z niniejszym Statutem;
   • postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę lub podmiot, jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię, w szczególności utratę dobrej reputacji;
   • działania na szkodę Stowarzyszenia.
  4. O wykluczeniu decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmie decyzję w drodze tajnego głosowania, po wysłuchaniu członków, których wykluczenie zaproponowano lub po tym, jak członkowie ci zostaną wezwani do wyjaśnienia swojego postępowania na piśmie.
  5. O rezygnacji należy powiadomić Zarząd Stowarzyszenia listem poleconym. Rezygnacja pozbawia członka wszelkich roszczeń do zapłaconej przez rezygnującego członka opłaty za rok, w którym ma miejsce rezygnacja.
  6. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 – 3 stwierdza Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
 • § 17

  1. Honorowe Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Członków lub na podstawie stwierdzenia zaistnienia okoliczności opisanych w § 16 ust. 2 i 3.
  2. Członek honorowy nie opłaca opłaty wstępnej ani składki członkowskiej.
 • § 18

  1. Członkowie wspierający mają prawo do:
   • korzystania z pełnego pakietu usług Stowarzyszenia;
   • uczestnictwa we wskazanych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
   • uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i przedstawiania na nich swoich opinii.
  2. Członkowie wspierający mają obowiązek:
   • przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
   • brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
   • regularnego opłacania składek członkowskich i innych przyjętych opłat;
   • nominowania reprezentanta na członka zwyczajnego – w odniesieniu do firm IT i Business Process Services zatrudniających ponad 25 pracowników na świecie.
  3. Członkowie honorowi mają obowiązek:
   • przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
   • popierać cele działania Stowarzyszenia i nie działać na jego na szkodę.
  4. Członkowie wspierający i członkowie honorowi nie mają prawa do głosowania na żadnych spotkaniach Stowarzyszenia w tym na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia ani nie mają biernego prawa wyborczego.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA
 • § 19

  1. Organami Stowarzyszenia są:
   • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – dalej zwane Walnym Zebraniem;
   • Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia – dalej zwana Komisją Rewizyjną;
   • Zarząd Stowarzyszenia – dalej zwany Zarządem.
 • § 20

  1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
  2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały zostają podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych, posiadających prawo do głosowania.
  3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.
 • § 21

  1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd na podstawie uchwały.
  2. Walne Zebranie może być zwołane w trybie zwykłym – Zwyczajne Walne Zebranie lub w trybie nadzwyczajnym – Nadzwyczajne Walne Zebranie.
  3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane raz do roku.
  4. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania na wniosek 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd ma prawo podjąć uchwałę w tym przedmiocie z własnej inicjatywy, jeśli będzie to konieczne.
  5. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu uchwały Komisji Rewizyjnej, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili przyjęcia uchwały.
  6. Do wniosku o zwołanie Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
  7. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na 14 dni przed jego terminem.
  8. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebrania odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia lub w jakimkolwiek innym miejscu wskazanym przez Zarząd, w dniu i o godzinie podanej w zawiadomieniu.
  9. Wszyscy członkowie powinni być zawiadomieni o Walnym Zebraniu. Zawiadomienie uznaje się za skutecznie doręczone także, gdy dokonano go faksem lub przez pocztę elektroniczną na adres wskazany przez członka. W przypadku nie podania przez członka numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej zawiadomienie wysyła się listem poleconym lub pocztą kurierską. Zawiadomienie musi zostać wysłane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
  10. O Walnym Zebraniu Zarząd zawiadamia także członków wspierających i honorowych w trybie określonym punkcie 7 niniejszego paragrafu.
  11. Każdy członek może uczestniczyć w Walnym Zebraniu poprzez swojego pełnomocnika wyznaczając w tym celu na piśmie osobę przez siebie upoważnioną.
 • § 22

  1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
   • uchwalanie programów organizacyjnych i finansowych działalności Stowarzyszenia;
   • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności w roku ubiegłym;
   • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
   • udzielanie absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej;
   • wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu;
   • uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany;
   • nadanie członkostwa honorowego w Stowarzyszeniu;
   • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;
   • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji;
   • podejmowanie uchwał w innych przypadkach określonych niniejszym Statutem;
   • podwyższanie lub obniżanie opłat członkowskich lub zwolnienia członka z obowiązku uiszczania opłaty lub uiszczenia opłaty w pełnej wysokości w szczególnych sytuacjach.
  2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony, z wyjątkiem punktów dotyczących zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
  3. Walne Zebranie, po otwarciu go przez członka Zarządu, wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza, którzy razem prowadzą obrady.
 • § 23

  1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi nie więcej niż 6 i nie mniej niż 3 członków zwyczajnych, wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.
  2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
  3. Członkowie odchodzącej Komisji Rewizyjnej mają prawo do reelekcji.
  4. Walne Zebranie może odwołać poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji. Odwołanie odbywa się w formie uchwały powziętej większością 2/3 głosów.
  5. Mandat członka Komisji Rewizyjnej może wygasnąć przed upływem kadencji z powodu pisemnej rezygnacji.
  6. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przed upływem kadencji, Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej wtedy, gdy to konieczne na okres do końca kadencji.
  7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu w charakterze Doradcy.
  8. Pracami Komisji Rewizyjnej kierują wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.
  9. Szczegółowe procedury działania Komisji Rewizyjnej zostaną uchwalone przez Komisję Rewizyjną jako Regulamin Komisji Rewizyjnej.
  10. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na kwartał.
  11. Komisja Rewizyjna może w sposób ważny obradować w obecności przynajmniej 50% jej członków.
  12. Decyzje Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów.
  13. Uchwała podjęta przez pisemne głosowanie (w trybie pisemnym) i podpisana przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej jest ważna i skuteczna na równi z uchwałą podjętą na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Uchwała w trybie pisemnym może zostać podjęta w jednym dokumencie lub w kilku identycznie sformatowanych dokumentach, z których każdy zostanie podpisany przez jednego członka lub większą liczbę członków Komisji Rewizyjnej.
  14. Członkowie Komisji Rewizyjnej działają wspólnie. Komisja Rewizyjna może delegować poszczególnych członków Komisji do wykonania konkretnych funkcji kontrolnych indywidualnie.
 • § 24

  1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
   • interpretacja Statutu Stowarzyszenia;
   • przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia poprzez przyjęcie sprawozdania Zarządu i jego opiniowanie na potrzeby Walnego Zebrania;
   • przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu (przez przedstawiciela wybranego spośród członków Komisji Rewizyjnej) raportów z audytu działalności Stowarzyszenia w danym roku, wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
   • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie ewentualnego pociągnięcia do odpowiedzialności odszkodowawczej członków Zarządu;
   • prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;
   • składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania;
   • przedstawianie pisemnych opinii związanych z zaciąganiem przez Stowarzyszenie zobowiązań finansowych przekraczających kwotę 40.000 PLN (czterdzieści tysięcy złotych) oraz o rozporządzaniu składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 40.000 PLN (czterdzieści tysięcy złotych);
   • przedstawianie pisemnych opinii związanych z podniesieniem opłat członkowskich lub zwolnieniem członka z obowiązku uiszczania opłaty lub uiszczenia opłaty w pełnej wysokości w szczególnych sytuacjach;
   • zgłaszanie veta wobec poszczególnych działań Zarządu, poprzez podjęcie uchwały w tym przedmiocie zwykłą większością głosów. W razie poinformowania Zarządu o podjęciu takiej uchwały Zarząd zobowiązany jest do zachowania się zgodnego z wytycznymi zawartymi w takiej uchwale.
 • § 25

  1. W skład Zarządu wchodzi nie więcej niż 12 i nie mniej niż 3 członków zwyczajnych, wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.
  2. Członkowie Zarządu są wybierani na 3 letnią kadencję.
  3. Członkowie odchodzącego Zarządu będą mieli prawo do reelekcji.
  4. Walne Zebranie może odwołać poszczególnych członków Zarządu przed upływem kadencji. Odwołanie odbywa się w formie uchwały powziętej większością 2/3 głosów.
  5. Mandat członka Zarządu może wygasnąć przed upływem kadencji z powodu pisemnej rezygnacji.
  6. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Stowarzyszenia przed upływem kadencji Komisja Rewizyjna dokonuje uzupełnienia składu wtedy, gdy to konieczne na okres do końca kadencji.
  7. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
  8. Zarząd ma obowiązek realizacji uchwał Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej.
  9. Pracami Zarządu kierują wszyscy członkowie Zarządu.
  10. Zarząd obraduje na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na kwartał.
  11. Zarząd może w sposób ważny obradować w obecności przynajmniej 50% jego członków, chyba że Statut stanowi inaczej.
  12. Decyzje Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
  13. Zarząd ma prawo w zakresie swego działania do wyznaczania i odwoływania pełnomocników, pracowników i personelu Stowarzyszenia oraz ustalania zakresu ich obowiązków, wynagrodzenia oraz podejmowania decyzji w innych sprawach związanych z zarządzaniem.
  14. Zarząd ma obowiązek na miesiąc przed końcem swojej kadencji złożyć raport Komisji Rewizyjnej ze swojej działalności. Komisja Rewizyjna po otrzymaniu raportu z działalności Zarządu podejmuje uchwałę o zaopiniowaniu na potrzeby Walnego Zebrania udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi.
  15. Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone Stowarzyszeniu swoim działaniem na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
  16. W przypadku podjęcia uchwały o zaopiniowaniu nieudzielenia absolutorium Zarządowi, Komisja Rewizyjna na Zwyczajnym Walnym Zebraniu może wnioskować o podjęcie uchwały przez Walne Zebranie o wystąpieniu wobec członków Zarządu z roszczeniami odszkodowawczymi. Wykonanie takiej uchwały pozostawia się Komisji Rewizyjnej.
  17. Zarząd, w celu obsługi administracyjnej Stowarzyszenia oraz pomocy w pracach Zarządu i Komisji Rewizyjnej, może powołać jednostkę organizacyjną pod nazwą Sekretariatu. Członkowie Zarządu nadzorują pracę Sekretariatu.
  18. Zarząd może zlecić prowadzenie Sekretariatu podmiotowi zewnętrznemu na podstawie umowy o świadczeniu usług.
  19. Decyzje, o których mowa w ust. 17 i ust. 18 powyżej podejmowane są w formie uchwał Zarządu większością 2/3 głosów w obecności wszystkich członków Zarządu.
  20. Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w osobnym regulaminie działania tego organu.
 • § 26

  1. Do kompetencji Zarządu należy:
   • realizacja uchwał przyjętych przez Walne Zebranie i Komisję Rewizyjną;
   • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
   • podejmowanie działań dotyczących przyjęcia i skreślenia członków Stowarzyszenia;
   • uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
   • składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
   • pobieranie opłaty zgłoszeniowej i składek członkowskich po uzyskaniu uchwały zatwierdzającej wydanej przez Walne Zebranie;
   • zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie majątkiem w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego Statutu;
   • uchwalanie regulaminu Zarządu;
   • podejmowanie decyzji wymienionych w niniejszym Statucie.
 • § 27

  1. Do reprezentacji i składania w imieniu Stowarzyszenia wiążących oświadczeń woli oświadczeń woli uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający razem. Składanie w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli, na podstawie których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania finansowe wymaga wcześniejszej uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów.

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
 • § 28

  1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
  2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
   • składek członkowskich;
   • dotacji;
   • środków otrzymanych od sponsorów;
   • darowizn;
   • zapisów i spadków;
   • dochodów z majątku;
   • dochodów z prowadzonej działalności.
  3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe wskazanie przedmiotu działalności Stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszego Statutu (Załącznik nr 1).
  4. Majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
  5. Następujące czynności gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia wymagają zgody Walnego Zebrania:
   • nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości;
   • nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce;
   • zaciąganie zobowiązań finansowych przez Stowarzyszenie (zaciągnięcie kredytu lub pożyczki) o wartości wyższej niż 40.000 PLN (czterdzieści tysięcy złotych) i rozporządzanie mieniem Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 40.000 PLN (czterdzieści tysięcy złotych);
   • wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata;
   • przyjęcie lub odrzucenie spadku.
 • § 29

  1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
   • członków Stowarzyszenia i jego organów;
   • pracowników Stowarzyszenia;
   • małżonków członków, pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych;
   • osób związanych z pracownikami.
  2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w punktach 1a) – d) na zasadach innych niż w stosunku do obcych osób trzecich.
  3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w punktach 1a) – d) na zasadach innych niż w stosunku do obcych osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
  4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w punktach 1a) i 1b) oraz od osób, o których mowa w punktach 1c) i 1d), chyba że Zarząd postanowi inaczej (i decyzja Zarządu zostanie potwierdzona przez Komisję Rewizyjną, działającą jako podmiot aprobujący 2-go stopnia).

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE
 • § 30

  1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie, na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
  2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały zostają podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.
  3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.
 • § 31

  1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Nie stosuje się § 20 ust. 2 i 3 Statutu.
  2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmie decyzję o przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia, po spłaceniu jego zobowiązań. Taki majątek zostanie przekazany innej instytucji lub podmiotowi, którego przedmiot lub cel działalności będzie zgodny z celem, dla którego rozwiązane Stowarzyszenie zostało założone.
  3. Likwidatorami będą członkowie Komisji Rewizyjnej, o ile Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

ASPIRE Articles of Association PL

Articles of Association PL
Title: Articles of Association PL

Access over 120 reports in our new Resource Centre